แนวทางการใช้ระเบียนรายได้สถานศึกษาร่วมกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลางในระบบ e-GP และการฝึกปฏิบัติเขียนโครงการพัฒนาของสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) เพื่อนำไปจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

Visitors: 509,650